SPL ROVANIEMI RY

Saksanpaimenkoiraliitto ry:n alaosastosäännöt

1. Yhdistyksen nimi on SPL Rovaniemi ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi. Se on Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsen, sitä kutsutaan alaosastoksi. Saksanpaimenkoiraliitto ry:tä kutsutaan näissä säännöissä Liitoksi.


2. Alaosaston tarkoituksen on edistää Liiton sääntöjen 3§ asettamia tavoitteita, jotka ovat edistää rotumääritelmän mukaisen saksanpaimenkoiran jalostusta ja kasvatusta, tehdä rodun olemusta tunnetuksi sille ominaisten arvokkaiden ominaisuuksien turvaamiseksi sekä toimia saksanpaimenkoiraharrastajien yhdyssiteenä koko maassa sopusoinnussa muiden kenneljärjestöjen kanssa järjestämällä koulutustilaisuuksia, palveluskoirakokeita ja –kilpailuja, näyttelyitä sekä rotutietoutta ja kasvatustyötä edistäviä tiedotus- yms. tilaisuuksia.


3. Alaosasto liittyy kotipaikkansa kennelpiiriin sekä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäseneksi ja voi alaosaston kokouksen päätöksellä liittyä muiden järjestöjen jäseneksi.


4. Alaosaston varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäseninä olevat luonnolliset henkilöt. Uudet jäsenet hyväksyy alaosaston johtokunta. Jäsen voi kuulua vain yhteen alaosastoon. Alaosaston jäsen ei voi olla henkilö, joka ei ole Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsenenä oleva luonnollinen henkilö.


Alaosaston perhejäseniksi voivat liittyä Saksanpaimenkoiraliitto ry:n ja alaosastoon kuuluvan jäsenen perheen jäsen, joka on luonnollinen henkilö. Uuden perhejäsenen hyväksyy alaosaston johtokunta. Perhejäsen voi kuulua vain yhteen alaosastoon kerrallaan perhejäsenenä. Alaosaston perhejäsen ei voi olla henkilö, joka ei ole Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsenenä oleva luonnollinen henkilö.


Johtokunta voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilöitä, joille tahdotaan osoittaa erityistä kunnioitusta tai kiitollisuutta. Kunniajäsenillä on äänioikeutta lukuun ottamatta samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat jäsenmaksusta. Jos kunniajäsen kuuluu Liittoon, on hänellä oikeus edustaa alaosasoa.


Alaosaston muita jäseniä ovat kannatusjäsenet. Alaosaston johtokunta voi hyväksyä kannatusjäseniksi luonnollisia henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta eikä oikeutta edustaa alaosastoa.


5. Alaosaston jäsenten on vuosittain maksettava jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää alaosaston syyskokous.


6. Alaosaston johdosta ja hallinnosta vastaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja, neljä kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja kaksi vuodeksi valittua varajäsentä.


Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten on oltava alaosaston varsinaisia jäseniä. Puheenjohtajan ja jäsenet valitsee alaosaston syykokous.


Alaosaston johtokunta valitsee keskuudestaan alaosaston varapuheenjohtajan. Alaosaston johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan alaosastolle sihteerin ja rahastonhoitajan. Alaosaston johtokunta voi harkintansa mukaan perustaa avukseen tarvittavia toimikuntia.


Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi johtokunnan jäsentä, ensimmäisenä vuonna arvan perusteella ja sen jälkeen kukin vuorollaan.


7. Alaosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.


8. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä.


9. Alaosaston tilikausi on kalenterivuosi. Alaosaston varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain, kevätkokous helmikuun ja syyskokous lokakuun aikana. Alaosaston kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Alaosaston kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.


Alaosaston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • esitetään kokouksen työjärjestys hyväksyttäväksi
 • esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus, varainhoitokertomus jatoiminnantarkastajienlausunto edelliseltä tilikaudelta
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle
 • käsitellään muut esityslistalla olevat asiat


Alaosaston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kolme ensimmäistä kohtaa kuten kevätkokouksessa
 • valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös alaosaston puheenjohtajaksi
 • valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
 • päätetään alaosaston jäsenmaksuista
 • esitetään hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
 • valitaan seuraavaksi vuodeksi Liiton edustajainkokouksiin alaosaston edustajat, joiden määrä määräytyy alaosaston edellisen vuoden vaihteen jäsenluvun perusteella seuraavasti:

1 – 100 jäsentä: kaksi edustajaa

101 – 200 jäsentä: kolme edusajaa

201 tai enemmän: neljä edustajaa

sekä yksi varaedustaja; edustajien on oltava alaosaston varsinaisia jäseniä

 • käsitellään muut esityslistassa olevat asiat

Jäsenen, joka haluaa asian alaosaston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä se kirjallisesti johtokunnalle kevätkokouksen esityslistalle 31.12. ja syyskokouksen 31.8. mennessä.

10. Kutsu alaosaston kokouksiin julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko Liiton julkaisussa tai paikallisessa sanomalehdessä tai kiertokirjeellä kullekin jäsenelle.

11. Jäsenen erottamisesta päättää alaosaston johtokunta. Jäsenen, joka on erotettu Saksanpaimenkoiraliitto ry:stä, on erottava myös alaosaston jäsenyydestä tai johtokunta erottaa jäsenen. Mikäli alaosaston johtokunta katsoo aiheelliseksi jonkun alaosaston jäsenen erottamisen Yhdistyslain 14§:n perusteella, on siitä tehtävä perusteltu salonteko Saksanpaimenkoiraliitto ry:n hallitukselle. Jäsen, joka ei ole sovittuun määräaikaan mennessä maksanut jäsenmaksua, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Johtokunta voi hyväksyä hänet uudelleen jäseneksi; tällöin hänen on maksettava säännöissä määrätyt jäsenmaksut.

12. Alaosaston tulee toimittaa Liiton hallitukselle sen kulloinkin pyytämät tiedot toiminnastaan.

13. Ylimääräinen kokous pidetään, kun alaosaston kokous niin päättää, alaosaston johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää erityiseesti ilmoitettu asiaa varten.

14. Alaosaston säännöille, ennen niiden merkitsemistä Yhdistysrekisteriin, ja alaosaston sääntömuutoksille, ennen niiden merkitsemistä Yhdistysrekisteriin, on oltava Saksanpaimenkoiraliitto ry:n hallituksen suostumus.

15. Alaosasto voi harjoittaa ravitsemisliiketoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.

16. Alaosaston purkautuessa sen omaisuus ja varat siirtyvät Saksanpaimenkoiraliitto ry:lle.

17. Muutoin noudatetaan Yhdistyslain määräyksiä.

Kysyttävää?

Ota yhteyttä!

© SPL Rovaniemi 2023